Home / Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden


Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van www.hondenboxen.nl. Zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn via internet te raadplegen, zie: http://www.hondenboxen.nl.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van http://www.hondenboxen.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Meester Penning B.V.
1.5 http://www.hondenboxen.nl valt onder Meester Penning B.V, alle handelingen worden dan ook uitgevoerd door en met Meester Penning B.V. Wanneer u handelingen uitvoert met http://www.hondenboxen.nl doet u dit tevens met Meester Penning B.V.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van http://www.hondenboxen.nl zijn vrijblijvend en http://www.hondenboxen.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door http://www.hondenboxen.nl. http://www.hondenboxen.nl is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt http://www.hondenboxen.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief btw en inclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door http://www.hondenboxen.nl bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien http://www.hondenboxen.nl zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van http://www.hondenboxen.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is http://www.hondenboxen.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien u een product heeft besteld kunt u deze nog na 1 dag na uw betaling annuleren. Indien dit later gebeurd kunt u het product niet meer kosteloos annuleren en zal er een bedrag van minimaal 10% van het gehele totaal bedrag worden gerekend. Wanneer de productie van het proces al is gestart zal er naast deze 10% nog een extra bedrag worden gerekend kijkende naar de gemaakte onkosten(kosten van voorbereiding, bestellingen bij derden, opslag, provisie e.d.) .Indien het product al vervaardigd is zal er geen bedrag meer worden uitgekeerd. Terug betalingen zullen plaats vinden binnen 30 dagen na annulering.
Bovenstaande 1 dag wijkt af van de 7 dagen die u gewoonlijk heeft volgens het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht is niet van toepassing, want het herroepingsrecht geldt niet voor : ‘goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben en voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of die snel kunnen bederven of verouderen’.

Artikel 4. Levering
4.1 Levering door http://www.hondenboxen.nl vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen na betaling, tenzij door http://www.hondenboxen.nl anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan http://www.hondenboxen.nl. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
4.2 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op grond van enige overeenkomst aan http://www.hondenboxen.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
6.1 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen twee dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan http://www.hondenboxen.nl te melden.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft http://www.hondenboxen.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren. Tevens dient het product in orginele verpakking retour gestuurd te worden. Anders word er € 10,- in rekening gebracht.  
 

Artikel 7. Bestellingen/communicatie
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en http://www.hondenboxen.nl voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en http://www.hondenboxen.nl, is http://www.hondenboxen.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van http://www.hondenboxen.nl.


Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft http://www.hondenboxen.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat http://www.hondenboxen.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan http://www.hondenboxen.nl kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.


Artikel 9. Diversen
9.1 Indien u aan http://www.hondenboxen.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is http://www.hondenboxen.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan
http://www.hondenboxen.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door http://www.hondenboxen.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat http://www.hondenboxen.nl deze Voorwaarden soepel toepast.
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met http://www.hondenboxen.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door http://www.hondenboxen.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 Http://www.hondenboxen.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Adres gegevens:
(dit zijn tevens de adresgegevens voor: klachten / after sale service / garantie)
http://www.hondenboxen.nl

valt onder:

Meester Penning B.V.
van Limburg  Stirumstraat 50
7901 AS Hoogeveen
T: (0528) 260 631

Rekening nummer: 528913735
IBAN: NL10ABNA0528913735
Swift: ABNANL2A
KvK nummer: 60365528
BTW nummer: NL 8538.77.488 B01



Het beste voor uw hond. Online. © 2018
VisualMedia